085 489 49 21 info@ventura-advies.nl
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ventura Bedrijfsadviseurs

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen Ventura Bedrijfsadviseurs, een handelsnaam van Ventura Management BV, en haar (potentiële) opdrachtgevers en strekken mede ten behoeve de eventueel bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ventura Bedrijfsadviseurs. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meerdere bepaalde persoon of personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever in verband met de door Ventura Bedrijfsadviseurs verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van 3 maanden is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. 

4a. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium en de reiskosten vermeerderd met omzetbelasting verschuldigd.
b. Er wordt maandelijks gedeclareerd.
c. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
d. Indien Ventura Bedrijfsadviseurs invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso) kosten ten laste van de opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim.
e. Ventura Bedrijfsadviseurs is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
f. Ventura Bedrijfsadviseurs is steeds gerechtigd om aan de opdrachtgever toekomende gelden, die Ventura vwl Bedrijfsadviseurs onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen.

5a. Alle conclusies en bevindingen van studies en adviezen, alsmede de werkzaamheden van Ventura Bedrijfsadviseurs zijn afgestemd op het unieke karakter van de betreffende overeenkomst met de opdrachtgever. In verband daarmee: zal Ventura Bedrijfsadviseurs vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever geheim houden; zal Ventura Bedrijfsadviseurs derden geen inzage geven in de rapporten en nota's uitgebracht aan opdrachtgever; zal opdrachtgever de rapporten en nota's van Ventura Bedrijfsadviseurs niet aan derden buiten de eigen kring ter inzage geven of ter beschikking stellen of hierover mededelingen doen, tenzij dit bij het aangaan van de overeenkomst of daarna schriftelijk is overeengekomen; behoudt Ventura Bedrijfsadviseurs zich de rechten en bevoegdheden voor die hem krachtens de auteurswet toekomen; behoudt Ventura Bedrijfsadviseurs het recht om algemene informatie die in verband met de opdracht is verworven, voor derden te gebruiken.
b. De verantwoordelijkheden van Ventura Bedrijfsadviseurs die uit dit artikel voortvloeien gelden ook voor diegenen, van wier diensten gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hierover in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

6. De aansprakelijkheid van Ventura Bedijfsadviseurs is beperkt tot uit de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende directe schade, met uitsluiting van alle vormen van indirecte schade, zoals gevolgschade, immateriële schade, klantenverlies, winstderving e.d., tot maximaal het door Ventura Bedrijfsadviseurs in verband met de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium. Ingeval van een opdracht met een looptijd langer dan 3 maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de reële waarde van de door Ventura Bedrijfsadviseurs verrichte prestatie gedurende de 3 maanden voorafgaand aan de tot aansprakelijkheid leidende gebeurtenis.

7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

8. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Ventura Bedrijfsadviseurs is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Groningen.

9. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Groningen.